U bevindt zich hier: De Bron » Ons onderwijs

Ons onderwijs

Om goed en gedegen onderwijs bij ons op CBS De Bron te geven moet iedereen zich op onze school veilig en geborgen voelen omdat we ervan overtuigd zijn dat een veilig pedagogisch klimaat zowel voor leerlingen als voor leerkrachten een voorwaarde is voor stabiele persoonlijke ontwikkeling. Deze veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wordt gerealiseerd door een open houding naar en een respectvolle benadering van leerlingen, leerkrachten, ouders en andere relaties. In een omgeving van wederzijds vertrouwen en respect komt een ieder tot zijn recht. Daarnaast ontwikkelen kinderen zich verschillend in tempo en in leerprestaties. Door middel van onze adaptieve benadering (aansluitend bij het niveau, belevingswereld en ontwikkeling van het kind), komen we aan deze verschillen tegemoet.

Onze school is onderverdeeld in een klassensysteem. Dit zijn groepen die op basis van kalenderleeftijd zijn ingedeeld. Dit noemen wij het leerstofjaarklassensysteem. De leerstof is gekoppeld aan een bepaald leerjaar en methode. Door de leerstof te differentiëren komen we tegemoet aan de verschillende onderwijs behoeften van de leerlingen. Daarnaast gaan wij steeds meer individualiseren. Om hieraan tegemoet te komen kan het zijn dat leerlingen met een eigen leerlijn werken en zo op een ander niveau met andere materialen werken. Op onze school kunnen ook steeds meer meeren hoogbegaafde kinderen aangepast onderwijs volgen die wordt aangeboden in onze Prismagroep, die groep is sterk leerjaar doorbrekend. Er is dus ook aandacht voor leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn. Deze kinderen leren vaak op een andere manier en daar sluiten we graag bij aan. Dat doen we door compacten van de leerstof. De leerlingen maken wel de lesstof die hoort bij het leerjaar waar zij deel van uitmaken, maar zij maken deze lesstof verkort. Hierdoor houden zij tijd over en bieden wij deze kinderen verrijkingsstof aan. Deze stof sluit zo veel mogelijk aan bij de belevingswereld. Dat kan projectmatig, door Pittige Peperprojecten, maar ook door ontdekkend en verkennend bezig te zijn. Er zijn op onze school diverse materialen hiervoor aanwezig.

Alle kinderen zijn uniek: in aanleg, vaardigheden, temperament, belangstelling, culturele achtergrond of andere situationele contexten. Dat betekent dat er niet alleen aandacht is voor de meer-of hoogbegaafde maar ook voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Sommige leerlingen leren door veel herhaling en vaste structuren, anderen leerlingen moeten juist geholpen worden vaste patronen te doorbreken. Dat doen we door de leerstof te verlengen. Dit noemen wij de verlengde instructie. De leerlingen maken dan minder lesstof die hoort bij het leerjaar waar zij deel van uitmaken op zijn of haar eigen niveau. Daar op voortbordurend hebben wij binnen onze school nog extra hulp voor leerlingen met een leer- en/of gedragsprobleem. Remedial teacher. Een remedial teacher (ook: RT-er) (uit het Engels letterlijk een leraar die verbetert) verleent extra hulp aan de leerlingen met leerproblemen of gedragsstoornissen. In onze visie houden wij op school dan ook rekening met die verschillen tussen leerlingen door het accepteren van de kinderen zoals ze zijn, maar tevens ook door ze extra hulp te bieden op welk vakgebied dan ook.

In de groepen 1 en 2 richten we ons op de sociaal-emotionele, motorische, creatieve, cognitieve en spraak/taal ontwikkeling. Jonge kinderen leren door spel en het gebruik van alle zintuigen. In de groepen maken wij ook gebruik van de Methode Onderbouwd. Deze methode bestaande uit tastbare, kleutereigen materialen waarmee kinderen handelend kunnen leren. De methode is gebaseerd op de kern- en beheersingsdoelen voor deze groepen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat er plezier in het werk en in het spel te vinden zijn. Het helpt kinderen om zich actief op te stellen en zich competent te voelen.

In de midden – en bovenbouw wordt verder gebouwd op de basis die in de onderbouw gelegd is. Lezen, taal, schrijven en rekenen worden verder ontwikkeld, waarbij we de totale ontwikkeling van het kind niet uit het oog verliezen. Door momenten van zelfstandig werken tijdens de lessen, door kringgesprekken, spreekbeurten, het maken van opstellen en werkstukken en tijdens het werken met taken wordt de zelfstandigheid van de kinderen verder ontwikkeld.

Kinderen hebben naast cognitieve talenten ook creatieve talenten. Door de leerlingen zelf na te laten denken over oplossingen voor diverse vraagstukken en leren ze creatief te denken. Veel zaakvakken (Argus Clou) sluiten goed aan bij de nieuwsgierigheid, creativiteit en het oplossend vermogen van de leerlingen. 

Beweging is belangrijk, zeker nu kinderen steeds meer tijd besteden achter een beeldscherm. De kleutergroepen bewegen dagelijks buiten of in ons speellokaal. De overige groepen gymmen wekelijks in Sporthal De Rumels. In groep 5 en 6 gaan de kinderen 1 maal in de 14 dagen zwemmen. De leerlingen die zwemles krijgen worden gehaald en gebracht met de bus.

Op school hebben we een eigen interne bibliotheek. In het schoolseizoen 2018-2019 is het de bedoeling ook de externe bibliotheek (Bibliotheek Noord West Veluwe) binnen te halen. Hiermee kunnen wij nog meer structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid. Doel hierbij is kinderen nog meer te stimuleren om meer te lezen, op school en thuis. Leerlingen krijgen voor dit project een pasje van de Bibliotheek waarmee ze zowel op school als bij de Bibliotheek in Harderwijk boeken kunnen lenen.

Gebruik van de laptops / I-pads vindt plaats in de dagelijkse lespraktijk als geïntegreerd onderdeel in verschillende vakken. Mogelijkheden doen zich hierbij voor bij bijna alle vakgebieden. Te denken valt aan lezen, rekenen, taal, aardrijkskunde, creatieve vorming. We gebruiken de laptops / I-pads in de groepen 1 t/m 8. Alle laptops / I-pads hebben direct toegang tot internet. Deze toegang is gefilterd zodat niet alle sites voor de leerlingen beschikbaar zijn. Beeldmateriaal neemt in het huidige onderwijs een belangrijke rol in. Ook bij ons op school worden films en documentaires vertoond, als onderdeel van een thema of methode.

Om aan te sluiten bij de technologische ontwikkelingen zetten wij nu 160 laptops/tablets in in de klas. Wij gebruiken dit als leermiddel, maar ook als ondersteuning bij het lesgeven. In de loop van de tijd zullen de aantallen alleen maar toenemen.

Onze school is een lerende organisatie. Met andere woorden onze organisatie is niet statisch, maar een lerend organisme. Persoonlijk meesterschap en een gemeenschappelijk gedeelde visie zijn hierbij belangrijk. Er is een duidelijke overlegstructuur en iedereen weet wat zijn taak is. De directie is niet alleen zakelijk, maar ook menselijk. Zij zijn verantwoordelijk voor de leerprocessen van ons team. Door deze manier van werken neemt het plezier van de leraar toe en groeit het teamwork. Dit alles om als school de kinderen dat te geven wat zij nodig hebben om uit te groeien naar de goede toegeruste wereldburgers van morgen.