Anti-pestprotocol CBS De Bron

Plagen of pesten?

Wij geloven dat leerlingen zich veilig moeten voelen willen ze tot leren komen. Pestgedrag tussen leerlingen zorgt voor onveiligheid. Om continu te werken aan de veiligheid, hebben wij een coördinator anti pest aangesteld. De CAP heeft een preventieve en adviserende rol. Als er sprake is van pesten, ontwerpt deze CAP een passende aanpak, dit gaat altijd via de leerkracht. De CAP communiceert met alle betrokkenen en coördineert alle acties totdat het pesten werkelijk is gestopt. Voor onze school is dat juf Aranke Hopman. Meer informatie vindt u in ons anti-pestprotocol, te vinden in ons veiligheidsbeleid.

Veiligheid

Vanuit onze school zorgen we voor een veilig, ondersteunend en pedagogisch klimaat. Leerkrachten leren de leerlingen dit, door ze didactisch en pedagogisch te begeleiden. Om een veilig schoolklimaat voor iedereen te creëren zijn er grenzen en regels. Hierbij is het begin van het schooljaar, waarbij er groepsvorming ontstaat erg belangrijk. Samen met de klas worden er duidelijke regels opgesteld. Leerlingen worden in eerste instantie aangemoedigd om positief gedrag te laten zien. Wanneer er grensoverschrijdend gedrag wordt waargenomen, is het adequaat optreden tegen grensoverschrijdend gedrag een eerste stap.

Respect:

 • Wij praten netjes (beleefd)
 • Iedereen mag zichzelf zijn
 • Iedereen mag meedoen
 • Wij luisteren naar elkaar
 • Wij helpen elkaar
 • Wij gebruiken onze spullen en de spullen van de school met respect

 

Veiligheid:

 • Wij lopen rustig in de gang en in de klas
 • Wij hangen/zetten onze spullen aan/op de kapstok
 • Wanneer de ander het woord stop gebruikt, stoppen wij
 • Wij houden onze handen en voeten bij onszelf
 • Wij voelen ons verantwoordelijk voor elkaar/helpen elkaar

Verantwoordelijkheid

Dit is de overkoepelende waarde ten aanzien van respect en veiligheid. Wanneer wij deze regels ons eigen maken, voelen wij ons verantwoordelijk ten aanzien van elkaar en de school.

In alle groepen worden aan het begin van het schooljaar, samen met de leerlingen, de klassenregels opgesteld. Deze regels worden door iedere leerling (op een creatieve wijze) ondertekend. Op deze manier is iedereen zelf verantwoordelijk voor zijn/haar gedrag. Indien de regels worden overtreden, zal de leerkracht terugkomen op de samen opgestelde regels, die zichtbaar in de klas hangen. Zo zullen de leerlingen meer betrokken zijn bij de regels en afspraken en daardoor medeverantwoordelijk zijn voor het pedagogisch klimaat in de groep. Wanneer herhaaldelijk blijkt dat leerlingen zich niet aan de afspraak houden, zal de leerkracht in overleg met ouders, de IB-er en gedragsspecialist in gesprek gaan. In ons gedragsprotocol kunt u meer informatie vinden.

KWINK

Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL), gebaseerd op het boek ‘Groepsplan Gedrag’ van Kees van Overveld. De lessen uit de methode worden gegeven in groepen 1 t/m 8. Kwink richt zich op preventie en de kracht van een veilige groep. Kwink voorkomt verstorend gedrag en pesten, kent een groepsbrede, preventieve aanpak en verhoogt de leeropbrengsten. Daarnaast sluit het aan bij ons passend onderwijs, werkt het handelingsgericht en geeft 5 bepalende groepsfases in een schooljaar weer.

 • Forming (oriëntatie)
 • Norming (normen, regels en gedragsverwachtingen)
 • Storming (strijd om hiërarchie)
 • Performing (klas wordt groep, in een veilig klimaat)
 • Adjourning (afscheid).

De 5 competenties die daarbij aan de orde komen zijn: besef van jezelf, zelfmanagement, besef van de ander, relaties kunnen hanteren en keuzes kunnen maken. Daarmee wordt sociaal-emotioneel leren, dankzij Kwink op onze school, leren voor het leven!

Preventie

Met behulp van de Kwinklessen leren we kinderen vaardigheden aan om goed met elkaar om te gaan.

Kwinkslagen

Er zijn 5 kwinkslagen, die als een leidraad bij bepaalde lessen aan bod komen. Deze kwinkslagen (gedragsregels) hangen bij de ingangen en in de klaslokalen. Ze zijn gekoppeld aan een SEL- Competentie.

Relaties kunnen hanteren:
– Doe je als Condor, dan…
– neem je afstand en denk je na voordat je spreekt
– benoem je wat er gebeurt – blijf je vriendelijk
– houd je rekening met de gevoelens van de ander.

Zelfmanagement:
– De oversteektechniek:
Stop
Word rustig en luister
Steek over
Verander samen de situatie.

Besef hebben van de ander:
Code help: zie je het? Doe iets!

Keuzes kunnen maken:
De keuze check:
Wat kan ik kiezen?
Wat betekent dat voor mij?
Wat betekent dat voor de ander?
Dit is mijn keuze!

Besef hebben van jezelf:
De zelfontspanner:
Je bent hier,
Nu is nu,
Adem in Adem uit,
Kom tot rust

KWINK van de week

De Kwink van de Week is een duidelijke, zichtbare gedragsverwachting. Deze is ontleend aan de doelstelling van de les en gekoppeld aan één van de vijf hierboven genoemde competenties. De Kwink van de Week wordt goed zichtbaar in het lokaal opgehangen. De kinderen en de leerkracht worden door de Kwink van de week regelmatig herinnerd aan het gewenste gedrag dat in de Kwinkles aan de orde geweest is. Dit vergroot de kans dat het geleerde ook in andere situaties toegepast wordt.