Onze basis

De missie en visie van CBS de Bron vormen de voedingsbodem voor de strategie van het onderwijs op onze school. Alle activiteiten moeten hieraan gerelateerd zijn.

“De Bron, een school met meerwaarde”

Missie: “Samen groeien vanuit de Bron van Leven”

Wij willen onze leerlingen kwalitatief goed onderwijs geven vanuit een christelijke identiteit met als basis de Bijbel. Deze BRON inspireert en leidt ons, elke dag opnieuw. Deze boodschap willen we uitdragen naar buiten. We zorgen voor een veilige school, een goed en prettig pedagogisch klimaat en we bevorderen het zelfstandig werken. Normen en waarden nemen een belangrijke plaats in op onze school. Dit is terug te zien in de manier waarop we werken en hoe we met elkaar omgaan: open, eerlijk en respectvol vanuit vertrouwen.

Visie op identiteit

CBS De Bron is een christelijke basisschool. We leven en werken vanuit het geloof in God en de Bijbel. Dat betekent dat we Hem liefhebben en onze naaste als onszelf.
Wij willen onze leerlingen een goede basis meegeven vanuit onze identiteit en ze meehelpen en uitdagen tot een eigen relatie met God de Vader. We staan open voor leerlingen en ouders met verschillende levensovertuigingen. Wel verwachten wij dat de leerlingen deelnemen aan alle (levensbeschouwelijke) activiteiten en dat ouders de christelijke identiteit respecteren.

Visie op onderwijs

CBS De Bron staat voor goed onderwijs. Typerend voor het onderwijs op onze school is dat de nadruk op zelfstandigheid en samenwerken wordt gelegd. Op onze school werken wij adaptief. Kinderen krijgen het onderwijsaanbod dat bij hen past zowel cognitief als sociaal emotioneel.

Wij streven naar een veilige, pedagogische omgeving. Op onze school willen we de talenten van de leerlingen optimaal tot ontwikkeling laten komen. We willen onze leerlingen een goede basis meegeven voor de maatschappij waarin zij opgroeien.

Visie op zorg

Op onze school werken de leerlingen op verschillende niveaus. Wij willen de juiste zorg kunnen bieden aan elke leerling die extra zorg nodig heeft. Met het oog op passend onderwijs willen wij zorg kunnen bieden aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte, zowel de meer- en de minder begaafde leerling. We streven naar een gedegen leerlingenzorg die betrekking heeft op alle, aan ons toevertrouwde, leerlingen. Deze zorg hebben we beschreven in ons SOP (School Ondersteuning Plan, mei 2020), Dit document kunt u vinden op onze website.

Kwaliteit

Wij controleren continu of het onderwijs dat wij aanbieden ook de opbrengst heeft die wij nastreven. Daarom meten en borgen wij onze kwaliteit. Om dit objectief te kunnen meten is vereniging breed een kwaliteitsbeleid ingezet. Dit houdt in dat we systematisch onze kwaliteit meten en evalueren.

We doen dit door vragenlijsten uit te zetten onder ouders, leerlingen en teamleden. De uitkomsten van deze vragenlijsten, de kwaliteitsmeting, worden weer vertaald in beleid voor de komende jaren. De cyclus van kwaliteitsbeleid neemt een aantal jaren in beslag.

Daarnaast toetsen we onze kwaliteit ook door middel van interne audits. Daarbij worden de directie, het managementteam, intern begeleiders en leerkrachten gevraagd hun ervaringen te delen en te toetsen aan de kwaliteitsnorm van het onderwijs. Er wordt bij deze meting op dezelfde manier gekeken als de inspectie doet bij een bezoek. De bevindingen worden vastgelegd in een verslag (managementrapportage). Ook hebben we natuurlijk de gebruikelijke externe audits vanuit de inspectie.

Al deze metingen hebben betrekking op verschillende aspecten binnen de school. Natuurlijk het cognitieve, welke opbrengsten hebben we. Maar een gelijk aandeel is voor veiligheid, sfeer, samenwerking, ouderbetrokkenheid etc.

Al met al toetsen we jaarlijks op verschillende manieren de kwaliteit van onze school, in de breedste zin van het woord.

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken