Visie op identiteit

Wij zijn een christelijke school. Dat betekent dat geloven in God onze basis is. Het leven naar de Bijbel en het houden van Jezus staan centraal in ons onderwijs. We ontvangen de liefde van God en willen die ook uitdragen. Dat betekent niet dat alles voor ons al duidelijk is. Het vragen stellen, zoeken naar, twijfelen aan, helpt de kinderen bij hun eigen ontwikkeling naar het volwassen leven met de eigen keuzes. Wij willen onze leerlingen een goede basis meegeven vanuit identiteit. Leerlingen en ouders met verschillende levensovertuigingen zijn welkom. We verwachten dat leerlingen deelnemen aan christelijke activiteiten en dat ouders onze identiteit respecteren.

Visie op onderwijs en zorg

De bedoeling van onze school is om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen, zodat ze tot zelfstandigheid komen en samen met anderen een bijdrage leveren aan de samenleving.

Veiligheid is een belangrijke voorwaarde om tot bloei te komen. Pas als je je veilig voelt, kom je tot leren en ontplooiing. Welbevinden van kinderen en collega’s is belangrijk voor ons.

Dit betekent dat we aandacht hebben voor de kwaliteiten, sociaal emotionele en persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Ons onderwijs is meer dan alleen goed zijn in de kernvakken. Het omvat het tot bloei komen van de hele persoon. Samen met ouders willen we onze kinderen een goede basis meegeven voor deze snel veranderende maatschappij waarin zij opgroeien. Dit doen wij door kinderen verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen leerontwikkeling. Er is in alle groepen veel ruimte om te oefenen met reflecteren, zodat onze kinderen zelfbewust keuzes leren maken.

Op onze school werken de kinderen op verschillende niveaus. Wij willen het juiste onderwijs kunnen bieden aan elke leerling. Ook de leerling die extra zorg of uitdaging nodig heeft. We streven naar een gedegen leerlingenzorg die betrekking heeft op alle aan ons toevertrouwde leerlingen. Deze zorg hebben we beschreven in ons School Ondersteuning Plan. Dit document kunt u vinden op onze website.

 

Kwaliteit

Wij controleren continu of het onderwijs dat wij aanbieden ook de opbrengst heeft die wij nastreven. Daarom meten en borgen wij onze kwaliteit. Om dit objectief te kunnen meten is vereniging breed een kwaliteitsbeleid ingezet. Dit houdt in dat we systematisch onze kwaliteit meten en evalueren.

We doen dit door vragenlijsten uit te zetten onder ouders, leerlingen en teamleden. De uitkomsten van deze vragenlijsten, de kwaliteitsmeting, worden weer vertaald in beleid voor de komende jaren. De cyclus van kwaliteitsbeleid neemt een aantal jaren in beslag.

Daarnaast toetsen we onze kwaliteit ook door middel van interne audits. Daarbij worden de directie, het managementteam, intern begeleiders en leerkrachten gevraagd hun ervaringen te delen en te toetsen aan de kwaliteitsnorm van het onderwijs. Er wordt bij deze meting op dezelfde manier gekeken als de inspectie doet bij een bezoek. De bevindingen worden vastgelegd in een verslag (managementrapportage). Ook hebben we natuurlijk de gebruikelijke externe audits vanuit de inspectie.

Al deze metingen hebben betrekking op verschillende aspecten binnen de school. Natuurlijk het cognitieve, welke opbrengsten hebben we. Maar een gelijk aandeel is voor veiligheid, sfeer, samenwerking, ouderbetrokkenheid etc.

Al met al toetsen we jaarlijks op verschillende manieren de kwaliteit van onze school, in de breedste zin van het woord.